Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Assessoria 21 L&J SL està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de protecció de dades.

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD).

 

Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

> Identitat: Assessoria 21 L&J

> Adreça / C. P: Rambla Doctor Pearson, 23 25620 Tremp

> Telèfon: 973651437

> E-mailinfo@assessoria21.cat

> Dades de contacte del RPD / DPD: Josep Molins Galceran / Josep Molins Galceran

> Canal de Protecció de Dades: https://corporate-line.com/cnormativo-assessoria21lj

 

Finalitats del tractament

L’Entitat tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les finalitats següents:

> Gestionar la seva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis/productes contractats.

> Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.

> Comunicacions informatives i comercials: tractament de les vostres dades amb la finalitat d’informar-vos sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.

> Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.

> Garantir la seguretat de les oficines, les instal·lacions i les persones a través de controls d’accés i sistemes de videovigilància.

> Complir les disposicions legals que s’apliquen a l’Entitat i les activitats en matèria sanitària i de prevenció de riscos laborals.

> Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, les polítiques i els protocols interns establerts per l’Entitat amb fins de compliment normatiu i de gestió dels canals de denúncies a aquest efecte.

> Tots aquells tractaments que ens resultin d’aplicació per al degut compliment de les normatives i requeriments oficials/sectorials a què estigui subjecta la nostra activitat.

> Gestionar i atendre les comunicacions presentades pels informants a través del Sistema Intern d’Informació, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consenteix el tractament de les seves dades per als fins anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de protecció de dades i la política que li estem detallant. En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets (vegeu apartat específic).

 

Criteris de conservació de les dades

> Gestió de serveis / productes contractats amb l’Entitat: les dades de caràcter personal aportades als contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents les serveis contractats. En finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que siguin aplicables a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació daquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir-ne la confidencialitat i la integritat.

> Gestió Currículum Vitae: l’Entitat, com a norma, conserva el Currículum Vitae pel termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

> Gestió de Contractes de Treball: les dades de caràcter personal seran conservades, en tot cas, durant el temps que estigui vigent la relació laboral i, en finalitzar aquesta, en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una norma amb rang de llei.

> Altres: la resta de dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol mesura, seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

Legitimació

La base legal que habilita l’Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels títols següents:

> El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i la gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.

> El Consentiment prestat pels Candidats a lloc de treball amb fins de selecció i reclutament.

> El marc de prestació i/o contractació de serveis/productes amb l’Entitat.

> L’interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

> El compliment de les obligacions legals i els procediments interns de compliment normatiu.

> L’interès legítim per garantir la seguretat de les oficines, les instal·lacions i les persones.

 

Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal.

 

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:

> Dades didentificació.

> Adreces postals o electròniques.

> Dades facilitades i/o consentides pels propis interessats relacionats i necessàries per a la gestió i realització del servei/producte sol·licitat.

 

Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, tret de motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal de Protecció de Dades, veure apartat específic.

 

Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT – line

L’Entitat ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el compromís més alt, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal de Protecció de Dades s’ha instrumentat mitjançant una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal de Protecció de Dades, podreu comunicar i tramitar l’exercici dels vostres Drets (vegeu apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de protecció de dades o la present política de l’entitat.

Les dades d’accés al canal de protecció de dades es detallen a l’inici d’aquesta política.

L’Entitat ha implementat un Sistema Intern d’Informació (SIIF), el qual es configura com un eix fonamental per a la supervisió, el control i la prevenció en l’àmbit del compliment normatiu, contemplant el compromís més alt, el rigor i la professionalitat en matèria de seguretat, confidencialitat. , protecció de dades, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

Els canals interns d’informació integrats al Sistema s’han instrumentat a través d’eines tècniques, que contemplen tots els requisits necessaris per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors. Així mateix, el SIIF garanteix els principis bàsics d’anonimat, registre adequat, conservació i no alteració, prevenció de conflictes d’interès, protecció de l’informant i prevenció de represàlies.

A través del sistema esmentat, tot informant haurà de comunicar de bona fe qualsevol indici, sospita o evidència de possibles incompliments normatius, delictes, comportaments no ètics i, en general, l’incompliment dels protocols, normes i codis de conducta de l’Entitat.

L’accés al SIIF ha estat habilitat en una secció separada de la nostra pàgina web.

 

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD) a l’adreça, del mateix indicada a l’inici d’aquesta política.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web (www.assessoria21.cat), utilitza una tecnologia anomenada galetes amb la finalitat de demanar informació sobre l’ús del lloc web, per poder millorar el servei i personalitzar l’experiència de l’usuari.

Una galeta és un petit fitxer que es descarrega al vostre ordinador i permet emmagatzemar i recuperar dades que s’instal·len al vostre equip amb les finalitats que us expliquem a continuació. El conjunt de “cookies” de tots els nostres usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent controlar quines pàgines són útils, quines no i quines són susceptibles de millora.

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-vos la navegació i usabilitat del nostre lloc web.

En fer ús d’aquest lloc web, consenteix i està d’acord que allotgem aquestes cookies al vostre ordinador o dispositiu, per als fins que aquí expressem.

Si decidiu no acceptar les nostres cookies, podeu continuar usant el nostre lloc web de la manera habitual, encara que és possible que la vostra experiència d’usuari es vegi lleugerament afectada.

Si ho desitgeu, podeu inhibir la instal·lació de cookies o desinstal·lar-les en qualsevol moment des del vostre navegador, configurant les vostres preferències.

Podeu trobar informació sobre com fer-ho en funció del navegador que utilitzeu a les següents adreces: de Firefox, Chrome, Internet Explorer o Safari.

Si utilitzeu un altre navegador, podeu obtenir més informació sobre com configurar la instal·lació de cookies a través de la secció d’ajuda o assistència del navegador.