Comptabilitat – Fiscal – Laboral – Finques

Som la teva Assessoria de confiança

Comptable

– Assessorament comptable
– Confecció i elaboració de comptabilitat
– Preparació dels llibres comptables oficials i balanços
– Preparació dels comptes anuals i presentació al Registre Mercantil.

Fiscal

– Confecció i presentació de les declaracions trimestrals  d’IVA, IRPF, retencions dels lloguers entre d’altres.
– Confecció i presentació de les declaracions anuals.
– Confecció i presentació de l’Impost sobre Societats i els corresponents pagaments a compte.
– Impost sobre la renda de les persones físiques.
– Presentació i modificacions censals davant AEAT.
– Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
– Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics.
– Impost de successions i donacions.

Laboral

– Assessorament en matèria laboral i Seguretat Social
– Càlcul i confecció dels rebuts de salaris mensuals i pagues extraordinàries.
– Confecció i presentació dels nous contractes de treball i pròrrogues, altes i baixes a la Tresoreria General de la Seguretat Social i liquidacions finals.
– Confecció d´annexos en cas de variacions de jornada i/o horari.
– Confecció de remeses bancàries.
– Tramitació telemàtica dels certificats d´empresa.
– Tramitació de baixes i altes mèdiques, confirmacions i accidents de treball.
– Confecció i tramitació de les liquidacions d’assegurances socials.
– Assessorament en cada un dels aspectes rellevants en una relació laboral: Condicions de treball, mobilitat, modificacions substancials, faltes i sancions.
– Assistència tècnica davant la inspecció de treball.
– Servei d’assessorament jurídic laboral continuat. 
– Totes aquelles tasques derivades de la gestió laboral i el dia a dia de l´empresa.

Mercantil

– Sol·licitud de denominacions al Registre Mercantil Central, per a constitució o canvi de denominació.
– Redacció dels estatuts socials en el cas de constitucions.
– Tràmits Notaria i Registre Mercantil d’escriptura de constitució, o canvis societaris com, domicili, administrador, etc.
– Assessorament i informació sobre projectes d’empresa, alternatives societàries i projectes de viabilitat empresarial, així com disseny i tramitació d’operacions societàries.
– Constitució d’empreses.
– Assistència i assessorament en Juntes Generals, Consells d’Administració, etc.
– Confecció de tot tipus de contractes d’àmbit mercantil.
– Constitucions, modificacions i dissolucions de Societats anònimes, Societats limitades, comunitats de béns, Societats civils, Anònimes laborals, Cooperatives, agràries de transformació.
– Redacció d’estatuts i actes.
– Inscripcions davant els registres corresponents.

Finques

Administració de comunitats de propietaris. Orientació en temes legals, obligacions fiscals i socials corresponents a comunitats.

Vendes i lloguers d’immobles. Contacta amb nosaltres i t’informarem dels que tenim disponibles. També ho pots consultar a la nostra secció d’Idealista. El seu enllaç és el següent:

Assessorament de compravenda, tràmits de notaria, registre i liquidació d’impostos i transmissions, successions i donacions.

Som la teva Assessoria de confiança